Giám đốc: TS. Đặng Tấn Tín

Phó Giám đốc Quản lý Đào tạo: ThS. Huỳnh Tôn Nghĩa

Phó Giám đốc Quản lý Chương trình: ThS. Lê Thị Thanh Hà

Chuyên viên phụ trách Thời khoá biểu: KS. Vũ Văn Việt

Chuyên viên phụ trách Thời khoá biểu: KS. Nguyễn Thế Bảo

Chuyên viên phụ trách kế toán: CN. Thái Thị Thuỳ Trang

Chuyên viên phụ trách học vụ: CN. Lê Khai Minh Trí

Chuyên viên phụ trách học vụ: KS. Bùi Thị Mộng Tiền

<updating>