CHƯƠNG TRÌNH REAL-LIFE ENGLISH

Đây là một chương trình đặc biệt, nhằm đào tạo một thế hệ trẻ em Việt Nam có thể sử dụng tiếng Anh thành thạo như tiếng Việt. 

 

(to be updated)