CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO


CELL cung cấp nhiều chương trình đào tạo ngắn hạn khác nhau về ngôn ngữ và sư phạm, khởi đầu là chương trình Tiếng Anh Giao tiếp chủ yếu phù hợp với đối tượng là sinh viên và Real-life English phù hợp cho đối tượng là trẻ em.