ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

Thực hiện chương trình là những giảng viên giàu kinh nghiệm của Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Thông tin về giảng viên sẽ được cập nhật theo thời gian.

Tin T. Dang

Đặng Tấn Tín
Tiến sĩ ngành Giảng dạy Tiếng Anh, Đại học La Trobe, Úc
Thạc sĩ ngành Giảng dạy Tiếng Anh, Đại học Queensland, Úc
Cử nhân Sư phạm Tiếng Anh, Đại học Sư phạm Huế

Marty Eckerman

Marty Eckerman
Chứng chỉ Sau Đại học ngành Giảng dạy Ngôn ngữ, Đại học Phoenix, Hoa Kỳ
Cử nhân Sư phạm Khoa học, Đại học Northern Arizona, Hoa Kỳ
Hơn 25 năm giảng dạy tại Hoa Kỳ, Trung Quốc, và Việt Nam